Úvod

Vítáme Vás na stránkách notářské kanceláře JUDr. Radomíra Pavelky, notáře se sídlem ve Zlíně.

Notář a jeho činnost

Notář je fyzická osoba splňují předpoklady podle zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), kterou stát pověřil notářským úřadem. Notářským úřadem se rozumí soubor pravomocí k výkonu notářství a další činnosti stanovené zákonem.

Výkonem notářství se rozumí

  • sepisování veřejných listin o právních jednáních
  • osvědčování právně významných skutečností a prohlášení
  • přijímání listin a peněz do notářské úschovy

Notář může v souvislosti s notářskou činnosti v rámci další činnosti poskytovat tyto právní služby

  • udělovat právní porady a zastupovat v jednání s fyzickými a právnickými osobami v řízení před orgány veřejné moci; před soudy jen v řízeních podle části páté občanského soudního řádu, ve věcech veřejných rejstříků a ve věcech podle zákona o zvláštních řízeních soudních s výjimkou některých řízení stanovených zákonem
  • sepisovat soukromé listiny a zpracovávat právní rozbory
  • vykonávat správu majetku a zastupovat v této souvislosti

Notář vykonává i jinou činnost stanovenou zákonem, a to zejména činnost soudního komisaře v řízeních o pozůstalosti vedených u Okresního soudu ve Zlíně. 

Více informací o poskytovaných službách v části notářské služby.
Činnost notáře vykonává notář za úplatu, blíže v části odměna.
 
Jednou z podmínek zahájení činnosti notáře je uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s činností notáře a toto pojištění odpovědnosti za škodu musí trvat po celou dobu výkonu činnosti notáře.