Úvod – aktuality

Omlouváme se, ale v důsledku krizové situace, je provoz naší kanceláře podstatně omezen! 

Jsme nuceni odročit veškeré nařízené jednání v pozůstalostních věcech.

V nejnutnějších případech nás kontaktujte emailem, pokud to bude možné, budeme se snažit věc vyřešit elektronickou cestou.

 

Vítáme Vás na stránkách notářské kanceláře JUDr. Radomíra Pavelky, notáře se sídlem ve Zlíně.

Notář a jeho činnost

Notář je fyzická osoba splňují předpoklady podle zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), kterou stát pověřil notářským úřadem. Notářským úřadem se rozumí soubor pravomocí k výkonu notářství a další činnosti stanovené zákonem.

Výkonem notářství se rozumí

  • sepisování veřejných listin o právních jednáních
  • osvědčování právně významných skutečností a prohlášení
  • přijímání listin a peněz do notářské úschovy

Notář může v souvislosti s notářskou činnosti v rámci další činnosti poskytovat tyto právní služby

  • udělovat právní porady a zastupovat v jednání s fyzickými a právnickými osobami v řízení před orgány veřejné moci; před soudy jen v řízeních podle části páté občanského soudního řádu, ve věcech veřejných rejstříků a ve věcech podle zákona o zvláštních řízeních soudních s výjimkou některých řízení stanovených zákonem
  • sepisovat soukromé listiny a zpracovávat právní rozbory
  • vykonávat správu majetku a zastupovat v této souvislosti

Notář vykonává i jinou činnost stanovenou zákonem, a to zejména činnost soudního komisaře v řízeních o pozůstalosti vedených u Okresního soudu ve Zlíně. 

Více informací o poskytovaných službách v části notářské služby.
Činnost notáře vykonává notář za úplatu, blíže v části odměna.
 
Jednou z podmínek zahájení činnosti notáře je uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s činností notáře a toto pojištění odpovědnosti za škodu musí trvat po celou dobu výkonu činnosti notáře.